لیست قراردادهای مطالعات مرحله اول، دوم و سوم سامانه تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب

ردیفموضوع قراردادشماره قراردادتاریخ قراردادکارفرما
1مطالعات مرحله اول و دوم تله متری تاسیسات شبکه آبرسانی خرم آباد17/252661381/12/19آبفای استان لرستان
2مطالعات طرح جامع سيستم تله متري و كنترل از راه دور تاسيسات آبرساني شاهرود و بسطام و نظارت عالیه و مقیم 130/8501  1382/06/26آبفای استان سمنان
3مطالعات مرحله اول و دوم تله متری تاسیسات آب شهر رباط کریم102/70961382/09/06آبفای جنوبغربی استان تهران
4قرارداد خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم طرح تله متری و تله کنترل تاسیسات آبرسانی شهر سنندج17709/101382/12/21آبفای استان کردستان
5طراحی و نصب نرم افزار سایتکت اتاق کنترل تصفیه خانه آب سنندج18053/101382/12/28آبفای استان کردستان
6مطالعات مرحله اول و دوم تاسیسات آبرسانی شهر همدان83/2651383/08/10آبفای استان همدان
7مظالعات مرحله اول و دوم تله متری و تله کنترل تأسیسات آبرسانی شهر کرمانشاه  129/14157 1383/09/11آبفای استان کرمانشاه
8مطالعات مرحله اول و دوم تله متری تاسیسات آب شهر کرمانشاه129/141571383/09/22آبفای استان کرمانشاه
9خدمات مشاوره ای مطالعات جامع تله متری تاسیسات آب شهر ساری28069/1501383/11/04آبفای استان مازندران
10خدمات مهندسی مطالعات طرح اتوماسیون سیستم‌های آبیاری مرد آباد (ماهدشت)712/610/15481384/03/09آبفای کرج – آب و خاک
11مطالعات فاز اول و دوم شهر کرمان، شهر رفسنجان، چاههاي رفسنجان در بردسیر و شهر سیرجان  32/104811384/04/04آبفای استان کرمان
12انجام خدمات مشاوره برای تهیه اسناد و مدارک پایلوت طرح 130/107611384/08/07آبفای استان سمنان
13مطالعات مرحله اول و دوم تاسیسات آبرسانی تبریز33335/2101384/10/20آبفای استان آذربایجانشرقی
14حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات تله متری بندرعباس166862 1385/04/20آبفای استان هرمزگان
15مطالعات مرحله اول و دوم تاسیسات آبرسانی شهر همدان85/3091385/08/29آبفای استان همدان
16خدمات مشاوره، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری تشریفات، ارزیابی پیمانکار و نظارت عالیه
 پیاده سازی سیستم تله متری تاسیسات آب شهر کرمانشاه
129/163141385/09/25آبفای استان کرمانشاه
17مطالعات اندازه گیری فلوی خط انتقال آب میناب به تصفیه خانه آب بندرعباس6862/161386/04/20آبفای استان هرمزگان
18تهیه اسناد و مدارک مناقصه اتوماسیون گاورنر سد سفید رود16189/1111386/05/02آب منطقه ای استان گیلان
19نظارت بر خرید تجهیزات و نصب سیستم پایانه ای86/131386/06/03شرکت مدیریت تولید برق ری
20انجام خدمات مدیریت طرح و استقرار سیستم تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آبرسانی (عامل چهارم)46911386/06/11آبفای روستایی استان بوشهر
21تهیه اسناد مناقصه استقرار سیستم پایلوت تله متری منطقه چهار تهران102/136181386/07/15آبفای جنوبغربی استان تهران
22نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات تله متری کبودرآهنگ86/2411386/09/04آبفای استان همدان
23مطالعات مرحله سوم (نظارت بر اجرا، استقرار، پیاده‌سازی و بهره‌برداری) سیستم تله متری و تله کنترل منابع آب داخل شهر تبریز   34337/2101386/11/27آبفای استان آذربایجان شرقی
24انجام مطالعات مرحله اول و دوم دیسپاچینگ شبکه توزیع برق بندر شهید رجایی12/5/38021387/02/08مجتمع شهید رجایی
25خدمات مشاوره و نظارت بر تحویل و راه اندازی تجهیزات فلو (اندازه گیری آب)87/1201387/03/19آبفای استان همدان
26تهیه اسناد مناقصه بهره برداری آزمایشی تله متری منطقه چهار تهران102/74931387/04/09آبفای جنوبغربی استان تهران
27خدمات مشاوره، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری تشریفات، ارزیابی پیمانکار و نظارت عالیه پیاده سازی سیستم تله متری تاسیسات آب شهر خرم آباد17/3011388/01/24آبفای استان لرستان
28مطالعات جامع تله متری تاسیسات آب مجتمع آبرسانی عسلویه88/18361388/03/11آبفای روستایی استان بوشهر
29تهیه اسناد مناقصه استقرار پیاده سازی و پایلوت تله متری تاسیسات آب شهرهای ساری و بابل14353/1501388/06/01آبفای استان مازندران
30خدمات مشاوره مراحل تحویل و نصب و راه اندازی تجهیزات آب سنجی کرمانشاه25939/100/2201388/07/07آب منطقه ای استان کرمانشاه
31خدمات مشاوره و مطالعات مرحله اول و دوم تاسیسات آب شهر رباط کریم111/132051389/06/27آبفای جنوبغربی استان تهران
32نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای ایستگاههای آب و هواشناسی حوزه آبریز سدهای کرمانشاه43213/100/2201389/10/15آب منطقه ای استان کرمانشاه
33خدمات مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای تجهیزات مرکز مانیتورینگ سیستم دیسپاچینگ آب سدهای کرمانشاه8554/100/2201390/03/08آب منطقه ای استان کرمانشاه
34مطالعات مرحله 1، 2، و 3 طراحی و استقرار سامانه تله متری و کنترل از راه دور چاه‌های شهر تبریز20300/1201390/06/16آبفای استان آذربایجان شرقی
35مطالعه، طراحی و مشاوره سیستم تله متری تاسیسات آب شهر ارومیه292241390/10/05آبفای استان آذربایجانغربی
36مطالعات طراحی(مرحله اول و دوم) جهت استقرار سیستم تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات تحت پوشش آب و فاضلاب شهر سیرجان  2022 1393/10/22آبفای شهر سیرجان
37مطالعات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) سامانه تله‌متری و کنترل از راه دور آب و فاضلاب ارومیه، نقده و میاندوآب430821393/12/27آبفای استان آذربایجانغربی
38مطالعات طراحی ، برنامه نویسی نرم افزار سامانه تله متری و کنترل از راه دور  تأسیسات آب و فاضلاب سیرجان 6561394/04/07آبفای شهر سیرجان
39انجام مطالعات و بازنگری سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات آب شرب شهر ساری4581/1501394/06/18آبفای استان مازندران
40مطالعات طراحی ، برنامه نویسی نرم افزار سامانه تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب و فاضلاب رفسنجان 94/11571394/07/07آبفای شهر رفسنجان
41تهیه اسناد مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرا استقرار و پیاده سازی تولید و انتقال و ذخیره و توزیع آب شهر سیرجان95/9701395/06/07آبفای شهر سیرجان
42مطالعات مرحله اول و دوم تله متری تاسیسات آب شهر مهاباد335/س1395/08/30شرکت ساماب سیستم
43خدمات مشاوره، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری تشریفات، ارزیابی پیمانکار و نظارت عالیه و کارگاهی پیاده سازی سیستم تله متری تاسیسات آب ساری7565/1501395/11/26آبفای استان مازندران
44مطالعات تله متری تاسیسات آب شهر مراغه6621/8301395/11/30آبفای استان آذربایجانغربی
45خدمات مشاوره، تهیه اسناد مناقصه، برگزاری تشریفات، ارزیابی پیمانکار و نظارت عالیه و کارگاهی پیاده سازی سیستم فاز 1 تله متری تاسیسات آب شهر رفسنجان96/711396/01/28آبفای شهر رفسنجان
46مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم تله متری تاسیسات آب شهر قائمشهر4817/1501396/07/24آبفای استان مازندران
47مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم تله متری تاسیسات آب شهر آمل4838/1501396/07/24آبفای استان مازندران
48مطالعه و طراحی مرحله اول و دوم تله متری تاسیسات آب شهر بابل6733/1501396/10/06آبفای استان مازندران
49مطالعه و طراحی تله متری و پایش و راهبری طرح آبرسانی به شهرهای دهج و جوزم97/53621397/06/25آبفای استان کرمان
50تهیه اسناد مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای سامانه تله متری شهر رفسنجان فاز 298/1291398/02/08آبفای شهر رفسنجان
51انجام مطالعات مرحله اول و دوم سامانه پایش و راهبری تاسیسات آب شهرهای قلعه گنج و کهنوج99/27291399/04/07آبفای استان کرمان
52مطالعات بخشی از مرحله دوم و سوم تله متری شهر رفسنجان فاز 399/11341399/06/15آبفای شهر رفسنجان
53نظارت تاسیسات آب شهر قلعه گنج99/57571399/06/17آبفای استان کرمان
54تهیه اسناد مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای اتاق کنترل مرکزی سامانه تله متری شهر ساری2/1501400/01/07آبفای استان مازندران