اسکادای شبکه توزیع آب

در بخش شبکه توزیع آب به علت ساختار پیچیده و در هم تنیده آنها و بهره برداری سنتی و متکی به نیروی انسانی اصلی ترین چالش شرکت های آب و فاضلاب در بهره برداری از شبکه توزیع عدم توانایی در تنظیم فشار شبکه توزیع می باشد و این موضوع مخصوصا در شهر هایی که فشار شبکه توزیع توسط ایستگاه های پمپاژ تامین می شود بحرانی­تر و علاوه بر تحمیل هزینه و هدر رفت آب به نارضایتی مردم  نیز دامن زده و مشکلات اجتماعی فراوانی را به وجود آورده است و این در شرایطی است که در دو دهه اخیر اعتبارات مناسبی در این حوزه بدون داشتن مشاور و مطالعات جامع تقریبا با کمترین اثر و نتیجه سرمایه گذاری شده است.

این مهندس مشاور ضمن هم فکری با مدیران و کارشناسان دفتر انرژی و کنترل و دفتر آب بدون درآمد شرکت های آب و فاضلاب در رابطه با بررسی و شناسایی علت مشکلات بهره برداری از شبکه توزیع در اولین اقدام تجارب گذشته و شرایط وضع موجود بهره برداری از شبکه توزیع را جمع بندی و پس از تصویب طرح اولیه نسبت به مانیتورینگ فشار شبکه و بالانسینگ آب مخصوصا در شهر هایی که محدوده مناطق آن ها توسط کارشناسان شرکت های آب و فاضلاب از قبل مشخص شده بود عملیات اجرایی بر مبنای طرح مصوب صورت گرفت و پیاده سازی کنترل اتوماتیک فشار شبکه توزیع و ارتفاع سطح بهره برداری از سطح سنتی به سطح اتوماسیون صنعتی اقدام نموده است به نحوی که با تنظیم فشار شبکه مخصوصا در شب  مخازن ذخیره را تا حداکثر ظرفیت آبگیری نموده و با تامین نیاز آبی مشترکین در اوج مصرف روز بعد اهداف عبور از تنش آبی محقق گردید و مدیریت مصرف آب نیز بر اساس آمار بدست آمده از نتایج جنبی آن بود.